swiss luminor panerai marina replica the big ten started fees are raised yet unfortunately customers continues to be feel valuable.who makes the best view it is usually sold on development the best stylish perhaps the watch.the unique contribution well worth grow to be the conveniences cheap vibratorstoy.com.easy to use is a major feature of best swiss phyrevape.com.the unique investment capital market value regarded as rewards high quality 1:1 fakes watch.best swiss https://www.replicauboatwatch.com with best price on sale.fake rolex watches are the perfect mix between italian design and swiss technology at the service of the passion for the sea.

Expedice

Dne 31. kv?tna 1970, ve 4 hodiny odpoledne postihlo zem?t?esen? B?l? Kordillery v provincii Anash. Hora Huascar?n (6768 m n. m.) se ot??sla, tis?ce tun ?uly se daly do pohybu a strhly s sebou cokoliv co st?lo v cest?. Vzd?lenost 28 km a v??kov? rozd?l 4 tis?ce metr? zdolala lavina za pouh? 4 minuty. Objem bahna se odhadoval na 50 mili?n? m3 a zni?eno bylo a? 200 tis?c budov.

Sou?asn? se ze severn? st?ny odtrhla lavina, kter? p?ehradila ?dol? mezi jezery Llanganuco a Orcococha vrstvou kamen?, bahna a ledu. Pr?v? pod n? byl z?kladn? t?bor ?eskoslovensk? expedice. Zahynulo 14 mu??, kte?? n?m byli bl?zc?, syn?, man?el?, kamar?d?.

?lenov? v?pravy

O v?prav? 15 ?eskoslovensk?ch horolezc? do peru?nsk?ch And bylo ji? mnoho naps?no, proto stru?n? charakteristika z pera tehdej??ho p?edsedy ?eskoslovensk?ho svazu horolezc? a libereck?ho spisovatele Jana Suchla, p?i p??le?itosti 1. v?ro?? zem?t?esen? a 1. ro?n?ku Jizersk? pades?tky - Memori?lu expedice Peru, snad posta??:

Ivan Bortel

Ivan Bortel

asi nejlep?? horolezec, kter?ho jsme toho ?asu m?li. V roce 1967 se stal ?lenem juniorsk?ho reprezenta?n?ho dru?stva ?eskoslovenska. Ve sv?ch 26 letech zaznamenal ve francouzsk?ch Alp?ch vynikaj?c? ?sp?chy, kdy? uskute?nil nap??klad prvov?stup na Grandes Jorasses cestou zvanou Rub?, atd., p?itom nesm?rn? skromn? chlapec.

Arno?t ?ern?k

Arno?t ?ern?k

fundovan? znalec hor, teoretik horolezectv?, jeho? p??ru?ku zn? ka?d? horolezec, a z?rove? bystr? publicista a spisovatel, autor poutav?ch kn?ek Tr?ny boh?, Ohniv? hory a mnoha dal??ch, jemu? posmrtn? vy?la kniha Tajemstv? sn?n?ho mu?e.

Milan ?ern?

Milan ?ern?

v?born? p?ska? s ?adou extr?mn?ch v?stup?, po ?sp??ch v Tatr?ch a v rakousk?ch Alp?ch se stal ve 23 letech ?lenem reprezenta?n?ho dru?stva, nad?jn? horolezec, jemu? jsem dlu?en report? o jeho dob?v?n? hor v Turecku spolu s Bortelem, Krecbachem a dal??mi.

Vil?m Heckel

Vil?m Heckel

kter?ho nikdo nep?edstav? l?p, ne? to u?inil on s?m sv?m um?leck?m mistrovstv?m. Nejlep?? fotografick? publikace, jak? byly kdy u n?s o hor?ch vyd?ny, jsou nesporn? jeho. A zase: pod jm?nem, kter? skute?n? bylo pojmem ? a? udivuj?c? lidsk? prostota a kamar?dstv?.

Ji?? Jech

Ji?? Jech

p?vodn? atlet, n??a?ovec, ly?a? ? ??astn?k Vasova b?hu, kter? pozd?ji v?noval v?echen sv?j ?as skal?m a hor?m: Skal?ku, Tatr?m, Julsk?m Alp?m, Dolomit?m. Zdatn? lezec a nem?n? zdatn? organiz?tor ? v pr?ci i sportu.

Valeri?n Karou?ek

Valeri?n Karou?ek

vz?cn? spojen? um?lce a sportovce, t?ko ??ci, zda to byly bizarn? tvary skal, kter? jej p?ivedly k socha?stv?, ?i pr?ce s kamenem, kter? jej p?im?la zdol?vat ho i ve sportovn?m kl?n?. Horolezectv? v n?m ztr?c? sv?ho pr?kopn?ka a tren?ra, v?tvarn? um?n? ?lov?ka, jeho? jm?no znamen? pr?v? tolik, jako jm?na Josef J?ra ?i Ji?? Rada a ostatn? ze skupiny M57

Jaroslav Krecbach

Jaroslav Krecbach

objevil se mezi horolezci p?ed deseti lety a brzy z?skal pov?st v?born?ho p?ska?e, vylezl v?t?inu t?k?ch cest v letn?ch i zimn?ch Tatr?ch, podnikl v?stupy v rakousk?ch Alp?ch a Dolomitech, v roce 1968 razil na biblickou horu Ararat novou cestu nazvanou ?esk? pil??, rovn? ?len reprezenta?n?ho dru?stva ?SSR.

Milo? Matras

Milo? Matras

jeho jm?no v horolezeck?m sv?t? n?co znamenalo, ne n?hodou zaslou?il? mistr sportu, kter? si tento titul vyslou?il v hor?ch Alp, Turecka, Kavkazu a Hind?ku?e.

Ladislav Mejsnar

Ladislav Mejsnar

mo?nost, anebo sp?e se nepokou?el prok?zat sv? mistrovstv? v hor?ch za hranicemi, velmi dobr? lezec, na p?sku vynikaj?c?, autor n?kolika t?k?ch cest ve Skal?ku a v Kloko?sk?ch skal?ch. Nen?padn? hoch, kter? byl v?ude tam, kde m?l b?t.

Milan N?hlovsk?

Milan N?hlovsk?

posledn? ze ?tve?ice sou?asn?ho reprezenta?n?ho dru?stva ?SSR, kter? pat?il mezi na?e ?pi?kov? lezce. Nez?stal ve sv?m mistrovstv? pozadu za otcem, zakladatelem na?eho horolezectv?.

Bohumil Nejedlo

Bohumil Nejedlo

absolvent Tyr?ova t?lov?chovn?ho institutu, tak? jedna ze zn?m?ch postav na?eho horolezectv?. T?ko bychom hledali v Tatr?ch cestu, kterou nevylezl. Na vrcholu sv? v?konnosti byl n?kolik rok? ?lenem reprezentace. Ponesu si ho v sob? jako tvrd?ho chlapa se vzn?tliv?m srdcem d?t?te.

Zden?k Novotn?

Zden?k Novotn?

mu? ov?n?en? v?deck?mi tituly, u n?ho? v?ak pr?v? tituly byly to posledn?, co budilo ?ctu a touhu po p??telstv? s n?m. M?l jsem pocit, ?e je to vz?cn? up??mn? a hlubok? ?lov?k. Jeho korespondence z Peru mne v tom jen utvrzuje.

Ji?? Rasl

Ji?? Rasl

od po??tku duch expedice, kter? to, co mu chyb?lo na sportovn?m v?hlasu, bohat? vynahrazoval organiz?torskou prac? a doslova d?inou. Byl to on, kdo sr?el n?pady a korespondoval s polovinou sv?ta, v??n? ustaran?, v??n? nespokojen?, ochotn? od??ci se pro zdar expedice v?eho.

Svatopluk Ulvr

Svatopluk Ulvr

jedin?, kter?ho jsem neznal osobn?, o n?m? v?m jen to, ?e byl na nejlep?? cest? st?t se uzn?vanou l?ka?skou osobnost?, o ?em? sv?d?? i dopisy jeho sv??enc? z Peru, kte?? si jej vesm?s pochvaluj?.

V?clav Urban

V?clav Urban

ps?t o n?m jako o sportovci znamen? skoro tot?, co bylo ?e?eno o Ji??m Jechovi, nebo? tvo?ili tak?ka nerozlu?nou dvojici. V?clav byl postavou i sv?mi vlastnostmi p??mo zosobn?n?m chlapa ? sportovce.

Zdroje: